Kennismaken

Maak kennis met onze gemeente

We zijn best een diverse club mensen, waaronder we ongeveer 700 personen mogen scharen op dit moment. Ongeveer de helft van de gemeente is nog niet volwassen, terwijl de andere helft zich probeert zo te gedragen (en dat lukt meestal ook).
De diversiteit zie je ook terug op de zondagochtend: we houden ervan om diep door de Bijbel te gaan (vaak door Bijbel-verklarende preken), maar houden er niet minder van om de tijd te nemen voor het samen zingen, het aanbidden. Om zo ons hart voor God te openen, met jong en oud samen. Soms met de nieuwste liederen. En ook nog wel eens met een oude klassieker. Tijdens de dienst is er ook bewust ruimte voor iedereen om te bidden, hardop of in de stilte. We zijn in onze geloofsovertuigingen en ethiek best conservatief te noemen, maar we worden tegelijkertijd wel vaak gekend als blije mensen.

Visie

Deze zou je kunnen samenvatten met drie V’s: Verkondigen, Volgen en Verbinden. Deze visie wordt concreet doordat we ons bij alles wat we doen afvragen of het bijdraagt aan wedergeboorte, discipelschap en onderlinge verbondenheid.


Wat er ‘eigen’ is aan onze identiteit is dat we van elkaar verwachten dat we allemaal heel bewust gelovig zijn in Jezus Christus (wedergeboren), wat tot uiting komt in ieders persoonlijke, alledaagse relatie met God. Daar maken we ernst mee. Christen-zijn is niet voor de traditie of voor de zondag. Jezus volgen is voor ons iets van alledag, een kwestie van alles of niets. We helpen elkaar in die relatie met God, bidden voor elkaar, en weten dat we verantwoordelijk voor elkaar zijn. Bij uitstek komt dat voor ons ook prachtig naar voren in de doop, door hélemaal onder te gaan in het water: die doop symboliseert dat leven-in-overgave aan God. Door de doop weten we ons diep verbonden met God en diep met elkaar. Iets mooiers dan voor altijd leven met God en elkaar is er, wat ons betreft, niet. 

Wat we nog aan het leren zijn? Een heleboel. Maar, als voorbeeld: in de aankomende jaren hopen we bewust te werken aan de relaties met andere kerken in Kampen. En dat zijn er nogal wat… Dat doen we nu al door, onder andere, andere voorgangers uit te nodigen om bij ons te komen preken, door stadspastoraat, het wekelijkse interkerkelijke ochtendgebed in de Kamper Bovenkerk, diaconale acties en gezamenlijke overleggen, met bijvoorbeeld de gemeente Kampen of welzijnsorganisaties.  Ook is er intern traject in gang gezet om er voor te zorgen dat we het Goede Nieuws van Jezus nog effectiever en krachtiger kunnen delen in onze mooie stad en daarbuiten. Goed Nieuws houd je toch niet voor jezelf?

We lezen in de Bijbel: “Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.”

Wij zijn een gemeente waarin Gods Woord centraal staat, we nemen de bijbel van kaft tot kaft. We geloven dat een persoonlijke relatie met Jezus Christus noodzakelijk is om te kunnen leven naar Gods wil. Leven met Jezus is een ‘lifestyle’, het gaat de hele week en je hele leven door. We bidden voor en met elkaar. We houden van zingen en doen dat veel en uitbundig in onze samenkomsten. Je zou het gemeenteleven, als plaats van delen en vieren, met het gezinsleven kunnen vergelijken. We willen met elkaar leven in afhankelijkheid van de Heilige Geest, in gehoorzaamheid aan Gods Woord en volgens de richtlijnen van het Grote gebod en de Grote Opdracht.

Het Grote gebod: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.’

Matteüs 22:37-39

De Grote Opdracht: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.’

Matteüs 28: 19,20

De Baptistengemeente Kampen is aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. De Unie is ontstaan in 1881. De Unie telt een kleine 11.000 leden, die aangesloten zijn bij één van de circa tachtig plaatselijke gemeenten. De Unie heeft een eigen theologische opleiding, het Baptisten Seminarium en een Dienstencentrum, een facilitair en inhoudelijk service-instituut waarop gemeenten en individuen een beroep kunnen doen voor kennis, advies, materiaal, cursussen, training en toerusting. Regelmatig organiseert de Unie samenbindende en geestelijk vormende activiteiten. Mocht je overwegen zelf voorganger te worden, bekijk dan de mogelijkheden van het Seminarium. De commissie Uniezaken vertegenwoordigt onze gemeente bij de jaarlijkse landelijke Unievergaderingen. Vergaderstukken en ander actueel nieuws staan achter inlog onder Unienieuws.

Meebouwen?

Wil jij meebouwen aan onze gemeente? Kijk op welke manieren jij kan bijdragen.

MEDEDELING

 

Tijdens de zomervakantie is er 's zondags maar één dienst en wel om 10:00u.

Het gaat dan om

  • 21 juli
  • 28 juli
  • 4 augustus
  • 11 augustus
  • 18 augustus
  • 25 augustus