ANBI

Publicatieplicht plaatselijke gemeenten i.v.m. ANBI

1: Baptistengemeente Kampen
Vastgelegd in de statuten van:

STATUTEN VAN DE BAPTISTENGEMEENTE KAMPEN
(Na statutenwijziging bij akte d.d. 22 april 2015 verleden voor mr. H. Herweijer, notaris te Kampen)

Artikel 1
De gemeente draagt de naam: Baptistengemeente Kampen. Zij is gevestigd te Kampen

De Baptistengemeente te Kampen maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:
Het betreffende artikel uit de statuten

Grondslag Artikel 2
De gemeente aanvaardt als haar grondslag het Woord van God, zoals dit is geopenbaard in de Bijbel. Zij gelooft daarom in:

 • één God, de Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen;
 • Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God , Licht uit Licht, God uit God, van hetzelfde wezen met de Vader, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel, die mens is geworden, geboren uit de maagd Maria, die voor ons is gekruisigd, die voor onze zonden geleden heeft, is gestorven en begraven en op de derde dag, overeenkomstig het woord van de profeten is opgestaan en opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van de Vader, van waar Hij naar Zijn belofte weer zal komen om al de Zijnen tot Zich te verzamelen en als rechtvaardige wereldrechter op te treden; en
 • de persoon van de Heilige Geest, die levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, en gesproken heeft door de profeten, aan de gemeente gegeven is en in haar woont.

Doel van de gemeente:
Het betreffende artikel uit de statuten

Artikel 3
De gemeente stelt zich ten doel:

 1. de drie-enig God, de God van Israël, te loven en te eren.
 2. haar leden op te bouwen in het geloof, de hoop en de liefde en in de verwachting van de komst van de Heer Jezus Christus;
 3. om overeenkomstig het bevel van de Heer te bidden en te werken voor de mensheid, de bekering van zondaren en de komst van Gods Rijk;
 4. het Evangelie te verkondigen onder haar medemensen, om hen de weg van het heil te wijzen.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente

Het RSIN nummer (fiscaal nummer) van de Baptistengemeente Kampen is 805938588.

3. Contactgegevens

Post- of bezoekadres van de gemeente: Triangel 1, 8265 RG Kampen
Telefoonnummer: 038-3319301
e-mailadres: secretariaat@baptistenkampen.nl
RSIN (fiscaal) nummer 805938588

4. Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van Baptistengemeente Kampen bestaat uit:

Voorzitter
Voorganger
overige raadsleden
Secretaris

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

Baptistengemeente Kampen is een gemeente die zich richt op vijf hoofdtaken:

1. Erediensten: Het meest zichtbare onderdeel van onze gemeente zijn de erediensten op zondag. We komen als gemeente samen om God te dienen met zang en muziek, gebed, het lezen en bestuderen van de Bijbel en de aandacht voor en het contact met elkaar. Zo zijn in de erediensten de belangrijkste taken geïntegreerd.

2. Onderwijs: Buiten deze erediensten verzorgen we onderwijs in huiskringen, cursussen over de doop, de gemeente en de gaven van de Heilige Geest.

3. Onderlinge zorg: In de huiskringen en na de erediensten is er ook ruimte voor onderlinge zorg. We willen als gemeente betrokken zijn op elkaar, met elkaar meeleven en elkaar ondersteunen waar nodig en mogelijk. Pastorale en diaconale zorg zijn specifieke onderdelen om de onderlinge zorg concreet te maken. Het pastoraat richt zich op het geestelijke welzijn van de mens, de diaconale zorg is gericht op het praktische, financiële en materiële.

4. Jeugdwerk: Elk van de bovenstaande elementen komt terug in het jeugdwerk. We hebben het verlangen om de boodschap van de Bijbel aan onze kinderen en jongeren over te dragen. Het jeugdwerk is daarop gericht en wordt naast de erediensten concreet in het zondagsschoolwerk voor de kinderen en de jeugdavonden voor de tieners.

5. Evangelisatie en zending: De rijkdom die we in het evangelie hebben ontdekt en waar we gezamenlijk van genieten, willen we niet voor onszelf houden. We willen de boodschap van Gods liefde, gerechtigheid en vergeving bekend maken aan mensen dichtbij en ver weg. In onze eigen omgeving organiseren we kleinschalige acties om met mensen in gesprek te komen over God, Jezus en de Bijbel. Wanneer mensen zich geroepen weten om het evangelie over landsgrenzen heen bekend te maken, dan willen we faciliteren en ondersteunen waar voor ons mogelijk Baptistengemeente Kampen maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.

6. Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de voorganger volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1

 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
 2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2
De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3
Het doel van de Unie is:

 • a.   onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 • b.   de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 • c.   mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente
Zie website:  https://www.baptistenkampen.nl/gemeenteleven/werkgroepen/

9. Financiële verantwoording
Door het Corona virus is het tot op heden niet mogelijk een gemeentevergadering te organiseren. Met gevolg dat de begroting voor het jaar 2020 nog niet is aangenomen. De kascommissie heeft de jaarrekening 2019 wel in orde bevonden.

10. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting
De Baptistengemeente Kampen zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar via een vrijwillige bijdrage en collecten gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de gemeente. Ontvangen inkomsten worden besteed aan het in stand houden van de gemeentelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris voorganger) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer. Tevens worden gelden besteed aan goede doelen.

Meebouwen?

Wil jij meebouwen aan onze gemeente? Kijk op welke manieren jij kan bijdragen.