Kringen

In de kringen komen gemeenteleden en vrienden door de week bij iemand thuis samen om elkaar te ontmoeten, bemoedigd te worden vanuit Gods Woord en elkaar tot hand en voet te zijn. We vinden deelname aan een kring erg belangrijk en gaan er vanuit dat leden en vrienden zich aansluiten bij een kring die bij hen past. Er is op praktisch elke avond in de week een kringavond. Ook is er een kring op woensdagmorgen. Meestal komt een kring eens in de veertien dagen bij elkaar. Er zijn ook speciale doelgroepkringen zoals de Parels, onze kring voor anders begaafden.

Maandagavondkring
Info: 1x per 14 dagen | 19:30-21:00 | De Schalmei | 038-3320307 (Rense) Inhoud: bestudering van de
Bijbel | levendige gesprekken | 10 personen


Deze kring wordt gevormd door ongeveer 10 personen. De opzet van de avond is primair bestudering
van de bijbel, hoewel we natuurlijk ook aan kringvorming doen en delen met elkaar. Er is een persoon
die de avond leidt en de studie meer heeft voorbereid, maar iedereen bereidt de Bijbelgedeelten thuis
voor. En dat resulteert op de kringavonden in levendige gesprekken. Om de lijn vast te houden wordt
er voor iedere avond voor ieder een print gemaakt met woordbetekenissen en tekstverwijzingen.
Thema: Bijbelboek Mattheüs ( seizoen 2018-2019 ) Leiding: Rense Beimers Frequentie: 1 x per 14
dagen Tijdstip: Maandag 19.30-21.00 Plaats: De Schalmei Telefoon: 038-3320307 (Rense)

Dinsdagavondkring Van den Born
Info: 1x per 14 dagen | 20:00-22:00 | Daan van den Born | 038-2301536 Inhoud: Delen | persoonlijke
ervaringen | bidden | Gods woord | samen lachen


Samen lachen, bidden en praten, dat is wat wij doen op kring. Onze kring bestaat uit een bont
gezelschap en komt één keer per 2 weken bij elkaar op dinsdagavond. De locatie varieert en is bij één
van de kringleden thuis. We beginnen de kringavonden met koffie en het delen van wat ons bezig
houdt is een belangrijk onderdeel van de kring. Verder bidden we samen voor deze dingen. Ook
verdiepen we ons in God, meestal aan de hand van een thema of bijbelstudieboekje. Op dit moment
behandelen we de geloofshelden uit Hebreeën 11. Op deze manier willen we ons laten inspireren
door God en door elkaar. Betrokkenheid, openheid en gebed zijn begrippen die onze kring
kenmerken. Ben je op zoek naar een kring en ben je benieuwd hoe het er bij ons aan toe gaat? Van
harte welkom om eens een keer te komen kijken. Neem dan even contact op met Daan van den Born
(daanborn@hotmail.com of 0382301536).

Woensdagmorgenkring Kwakkel
Info: 1x per 14 dagen | 9:15-11:45 | Marliek Kwakkel | 038-3330557 Inhoud: 1 Samuël | delen rondom
Gods woord | kleine kring | danken | uitje | welkom


Woensdagavondkring Kwakkel/Kampen
Info: 1x per 14 dagen | 19:45-21:45 | Gerrit Kwakkel | 038-3330557 Inhoud: Bijpraten | samen zingen |
bijbelstudie | Jakobus | delen | gebed | alle leeftijden

De kring Kwakkel/Kampen heeft zijn kringleden voornamelijk uit Kampen. Dit is meer toeval dan een
bewuste keuze. Als kring komen we één keer in de 14 dagen bij elkaar op woensdagavond. De avond
begint met een bak koffie en bijpraten, waarna we een aantal liederen zingen. Daarna gaan we bezig
met Gods Woord aan de hand van een boekje. Dit seizoen bestuderen we de Jakobus-brief. De avond
sluiten we af met delen en gebed. De kring bestaat uit hele verschillende mensen en hele
verschillende leeftijden. Dit maakt de dynamiek in de kring extra bijzonder. We proberen met elkaar
Gods Woord beter te begrijpen en proberen met elkaar mee te leven en zeker voor elkaar te bidden.
Wanneer je nieuwsgierig bent neem dan contact op met een van ons. De kring bestaat op het
ogenblik uit Paulien Haasjes, Gerrit Kwakkel, Evelien Jalving, Jan en Rieke Hoekman, Klaas Kruidhof,
Anita Reebroek, Marianne van der Kolk en Willem en Riekie de Vries.

Woensdagavondkring Van der Werf
Info: 1x per 14 dagen | 20:00-22:00 | Henk en Margreet van der Werf | 038-3316981 Inhoud:
Bespreken bijbelboek | thema in overleg | ontdekken | bidden

In onze kring staat Gods woord centraal, maar we delen ook ons lief en leed.
Wij bespreken samen welk thema of Bijbelboek we behandelen. Thuis bestuderen we het afgesproken
Bijbelgedeelte en plaatsen voor onszelf vragen en opmerkingen bij de tekst. Door de tekst in
verschillende Bijbelvertalingen naast elkaar te lezen komen ook tot nieuwe ontdekkingen. Op de kring
bespreken we de vragen en opmerkingen en gaan we over tot de betekenis en de toepassing.
Daarnaast gaan we met elkaar in gebed en natuurlijk is er veel gezelligheid en een goed gesprek. Wij
sluiten het seizoen meestal af met een BBQ.

Vrijdagochtendkring
Info: 1x per 14 dagen | 9:15-11:45 | Martje van Putten / Netty Boom | 038-3333591 Inhoud:
Vrouwenkring | gebed | delen | samen zingen | gebed | ontspanning


Voor wie een indruk wil hebben van de vrijdagochtend kring, hier een korte weergave. Om de week op
vrijdagochtend komen we bij elkaar, waarbij we van te voren afspreken waar de kring is, we rouleren
en komen dus bij elkaar op de koffie of thee. In onderling overleg bepalen we wat het onderwerp is
voor het seizoen, dat kan een boekje, bijbelboek of onderwerp zijn dat ons raakt. We beginnen de
ochtend met gebed, daarna behandelen we een onderwerp. We zijn op een positieve manier ook erg
betrokken op elkaar, dus vaak is er gelegenheid om wat er leeft onderling te delen. We proberen een
luisterend oor voor mekaar te zijn, elkaar te bemoedigen en voor elkaar te bidden. De ochtend sluiten
we vaak af met zingen en gebed voor elkaar. Sinds een paar jaar hebben we met elkaar ook een
watsapp groep. Het leek practisch om elkaar op de hoogte te houden op deze manier: waar is de
kring, wanneer is het….Inmiddels wordt deze app ook ingezet voor de meer persoonlijke zaken. Hoe
geweldig dat je zomaar midden op de dag gebed kunt vragen, je zorgen even kunt delen en dat er dan
op afstand met je meegeleefd wordt. Het serieuze wordt afgewisseld met ontspanning. Rond
sinterklaas, kerst en naar behoefte tussendoor, bedenken we iets gezelligs. Mocht je tijd hebben en
het gezellig vinden om (wie verwacht dat ook anders op een ochtend) een vrouwengroep te
versterken, dan ben je van harte welkom.

Menorah kring
Info: 1 e woensdag van de maand | 20:00 | Jilke en Hanneke van der Veer |
jilkevanderveer@gmail.com Inhoud: Bijbel | thema Israël | Psalmen | activiteiten rondom het thema |
bemoedigen


Naam: De naam van de kring doet al vermoeden dat wij een innige band hebben met Gods volk
Israël. Vanuit deze liefde is de Menorah kring er dan ook. Wat heeft God met Israël? Nou…ontzettend
veel !! Gods woord is daar heel duidelijk over. De profeten o.a. Ezechiël, Jesaja, Joël, Amos, Micha en
Zacharia spreken hierover.
Doel: De Here God is volop bezig is aan het herstel van Zijn volk, zowel fysiek als geestelijk. Wij zijn
bevoorrecht om deze ontwikkelingen mee te mogen maken. Alleen het bestaan van Israël is op zich al
een zichtbaar teken dat Gods Koninkrijk er is en komt. Er ligt voor ons als gemeente/kerk een
opdracht om Israël te zegenen (Genesis 12 vers 3). Om meer te leren over Gods plan met Israël en
met ons en om steeds meer bewust te worden wat er geschreven staat, hebben we de afgelopen
jaren veel studies over deze profeten gedaan en wordt er ook altijd op de kring voor Israël gebeden.
Kringavond: Afgelopen seizoen en het komende seizoen behandelen we de Psalmen. Dat doen we
aan de hand van een studieboek van ds. Henk Poot. We zingen en er is een rondje van lief en leed.
Hieruit volgen dank en bidpunten en is er gebed voor elkaar. We komen met ongeveer 12 man bij
elkaar. De leiding rouleert en wie wil, bereid een avond voor. Het leuke is dat ieder zo zijn manier van
presenteren heeft, van veel studie en commentaren tot meer gericht op belevingsniveau . De vragen
zijn altijd heel concreet en toepasbaar. Iedereen gaat bemoedigd naar huis. We trekken ook graag
samen op. We hebben afgelopen seizoen ook samen gegeten en zijn er op uit geweest. Laatste
maand van het seizoen wordt afgesloten met een gezellige avond. Komend seizoen gaan we
voorlopig verder met de Psalmen.
Voor wie is deze kring bedoeld: Voor degene die een warm hart heeft voor Israël of daar meer van
wil weten is er plek op de kring. Nieuwsgierig geworden?
Mail gerust naar; jilkevanderveer@gmail.com Jilke & Hanneke van der Veer.

Kring Rots:
Info: 1x per 21 dagen | zondagmiddag of -avond | Dieuwke Nentjes | 06-16792571
|dieuwkedehaan@hotmail.com | Jannet van Valen| Jannetvanvalen@gmail.com | 0634034924
Inhoud: | bijbelstudie | sociaal| samen eten | gebedspunten delen| kinderen erbij


Wij zijn kring Rots. 1x per 3 weken komen wij op zondag bij elkaar om met elkaar te delen, te bidden,
bijbel te lezen en te bespreken wat dit betekent in ons leven. Op dit moment zijn we met 3 stellen en in
totaal 6 kindern (1-8 jaar). We spreken de ene keer af op zondagmiddag, met de kinderen erbij, we
sluiten dan af met een gezamelijke maaltijd. De andere keer is op zondagavond zonder kinderen. Aan
het begin van elk seizoen bespreken we weer samen wat we prettig en handig vinden.
Tijdens de kringavonden proberen we met behulp van de bijbel en evt een handleiding/boekje ons te
verdiepen in onderwerpen en leren we graag ook van elkaar door ervaringen te delen. Wie wil neemt
af en toe de leiding en hierin wisselen we elkaar dan af. Ook het sociale aspect vinden we belangrijk.
Zo beginnen we de kring met een rondje, zodat iedereen kan vertellen hoe het met hem/haar gaat. Zo
nodig worden er gebedspunten uitgewisseld.
Mocht je interesse hebben in onze kring, neem dan gerust contact op.
Jannet van Valen, Jannetvanvalen@gmail.com tel 0634034924
Dieuwke Nentjes, dieuwkedehaan@hotmail.com tel 0616792571

Kring BoB
Info: 1x per 14 dagen | zondagmiddag 16:00 | Antoinette Buynink | 06-51866175 Inhoud: Bunch of
Believers | samen eten | bijbelstudie | bidden | gezinskring | kids mee

Onze kring is voor jonge gezinnen. Wij komen eens in de drie weken samen op zondagmiddag om
16:00 voor koffie en thee met eventueel iets lekkers. Daarna beginnen we met een kindermoment en
dan kunnen ze lekker spelen. Vervolgens een Bijbelstudie met dit jaar als onderwerp gezin aan de
hand van Jakobus. We wisselen met leiding en ieder mag zelf de Bijbelstudie invullen. Dus het
onderwerp gebruiken we meer als leidraad. We eindigen de studie met een gebedspunten ronde, dan
is er ook ruimte om je ei kwijt te kunnen waar je tegen aanloopt. Verder danken we de Heer voor wat
Hij allemaal doet, dat kan eventueel door te kijken naar de gebedspunten van vorige keer. Het is de
bedoeling dat we thuis bidden maar het eventueel met een kringgebed. Na afloop van het kringgebed
eten we samen een maaltijd. Met kinderen wordt het leven een stuk drukker en de mogelijkheden om
samen ergens naar toe te gaan is erg beperkt. Daarom vinden we een goede combinatie van
ontmoeting, gezelligheid en persoonlijke aandacht erg belangrijk. We vinden het belangrijk dat onze
kinderen er ook bij zijn en ze meekrijgen wat we doen. Maar vanwege de enthousiaste kinderen kan
diepgang of op tijd komen soms lastig zijn. Daarom past één persoon op de kinderen en proberen we
de studie een paar dagen van te voren door te sturen. Dan kan iedereen zich een beetje voorbereiden
om sneller de diepgang te vinden. Dit is wel makkelijk om een middag fijn te laten verlopen maar je
moet niks. Of je mee eet of voorbereidt is allemaal optioneel, je bent vrij om te gaan en te staan
wanneer je maar wil.

Parels
Info: laatste zondag van de maand | 19:00-21:00 | Monique Beimers | 038-3320307 Inhoud: Bijbel |
verhaal | mensen met verstandelijke beperking | spelletje | uitstapje

Seniorenkring
Info: 3 e woensdag van de maand | 11:00 | Wim en Stijntje Meijer | 038-3556876 | Henk en Paulien de
Breij | 038-4538978 Inhoud: Onderling ontmoeten | ouderen | bijbelstudie | lunch


Iedere 3e woensdag in de maand komen om 11 uur ‘s-morgens de senioren in de gemeente bij
elkaar. Het is een moment van onderling contact onder het genot van een kopje koffie met wat
lekkers. Maar uiteraard wordt ook de bijbel geopend en wordt met elkaar kort nagedacht over het
onderwerp dat is voorbereid. Rond het middaguur genieten we samen dan nog van een heerlijke
broodmaaltijd.

(Jeugd)Kring The Way
Info: 1x per 14 dagen | dinsdagavond 19:30-21:30 | Tamira van Dijk | 06-43970029 Inhoud: Jeugd |
informeel | gezellig | muziek | Gods woord bestuderen


Wij hebben deze kring opgestart omdat wij meer verdieping in onze relatie met Jezus Christus willen
en het gevoel hadden hier iets in te missen. We zaten rond een leeftijd waarop er bijna een einde
komt aan het bijwonen van de jeugdavonden in de kerk en waren op zoek naar een vervolg. Het werd
dus tijd voor een kring, een jeugdkring om wat specifieker te zijn. Wat begon met wat ideeën heeft na
een periode van nadenken, praten en bidden steeds meer vorm gekregen en resulteerde uiteindelijk in
de oprichting van kring ‘The Way’. Binnen deze kring staan God, Jezus, de Heilige Geest en het
Woord centraal. Wij willen door het openlijk bespreken en bediscussiëren van onderwerpen tot beter
begrip van de Bijbel en van God komen, terwijl wij investeren in onze relatie met God. Ondertussen
versterkt dit ook de band met elkaar. In de eerste instantie is iedereen die bij deze kring komt er om
zelf iets te leren, maar we zijn er ook voor elkaar. We moedigen elkaar namelijk aan, houden elkaar
scherp en dagen elkaar uit om ons verder te verdiepen in wie God is en hoe je Hem kan volgen. Wij
proberen iedereen in zijn waarde te laten, en proberen niet oordelend, maar verwelkomend met elkaar
om te gaan. Het doel van deze kring is dan ook niet om het altijd met elkaar eens te zijn, maar om ons
geloof verder aan te scherpen door met elkaar in gesprek te gaan. Dit doen wij door iedere twee
weken een kringavond te houden, waar we gezellig wat met elkaar drinken, kletsen, God aanbidden,
muziek maken en ons verdiepen in elkaar en in Gods woord. Waar wij soms met vrije onderwerpen
aan de slag gaan, werken wij ook met een boekje met hierin allemaal thema’s om een rode lijn te
volgen door de avonden heen. Deze kring is bedoeld voor iedereen die meer verdieping zoekt in zijn
of haar persoonlijke relatie met God, dit samen met anderen op een informele en persoonlijke manier
wil doen en onder jeugd valt. Als jij jezelf herkent in dit beeld en een keer wil komen kijken dan ben je
van harte welkom. Voor meer info kan je contact opnemen met Tamira van Dijk (e-mail:
vandijktamira@gmail.com mobiel: 0643 97 00 29).

Kring David
Info: 1x per 14 dagen | donderdagavond 20:00-22:00 | Thabitha Last | 038-3313159 Inhoud: Gods
woord bespreken | gezelligheid | lief en leed delen | samen bidden

Meebouwen?

Wil jij meebouwen aan onze gemeente? Kijk op welke manieren jij kan bijdragen.